คณะแพทย์จุฬาฯ เผยจะเป็นปีแรกที่ตัดชื่อ นร.ที่สอบติดโครงการรับตรงพิเศษ ก่อนเข้าร่วมกับ กสพท.

   

    คณะแพทย์ จุฬาฯ ปรับปฏิทินรับตรงปี 57 โครงการรับตรงพิเศษ สมัคร 25 ก.ค.-8 ส.ค.56 ส่วนโครงการร่วม กสพท.สมัคร 1-30 พ.ย.56 ขณะที่ รองคณบดีฯ เผยจะเป็นปีแรกที่ตัดชื่อ นร.ที่สอบติดโครงการรับตรงพิเศษ ก่อนเข้าร่วมกับ กสพท.

     
       ศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า เนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนรองรับประชาคมอาเซียน ดังนั้น ในส่วนของคณะแพทย์ฯ จุฬาฯ จะปรับปฏิทินการคัดเลือกนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตด้วย ทั้งในโครงการรับตรงแบบพิเศษของ จุฬาฯ และโครงการรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จึงได้จัดงาน "เส้นทางสู่ความเป็นแพทย์จุฬาฯ" แนะแนวการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ซึ่งมีผู้ที่สนใจที่สมัครมาร่วมกว่า 1,000 คน
     
       ทั้งนี้ สำหรับการปรับปฏิทินการคัดเลือกนิสิตหลักสูตรแพทย์ฯ ปีการศึกษา 2557 กำหนดให้โครงการรับตรงแบบพิเศษ 113 คน เปิดรับสมัครวันที่ 25 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2556 ซึ่ง จุฬาฯ จะจัดสอบโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทำการสอบเพียงครั้งเดียว ทราบผลได้รวดเร็วขึ้น ส่วนโครงการรับตรง กสพท. จำนวน 200 คน จะเปิดรับสมัครวันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2556 อย่างไรก็ตาม จะเป็นปีแรกที่ จุฬาฯ จะตัดรายชื่อของนักเรียนที่สอบติดที่ใดที่หนึ่งแล้วในโครงการรับตรงพิเศษ ก่อนเข้าสู่โครงการรับตรงร่วมกับ กสพท. จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในคณะแพทย์ จุฬาฯ และฝากให้ทุกคนตั้งใจเรียนและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแพทย์ที่ดี พร้อมติดตามปฏิทินการสมัครสอบซึ่งจะเริ่มในปลายเดือนกรกฎาคมนี้
Credit   Manager.co.th

 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 (1 ก.ค. 56) new2