โครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 11 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักการและเหตุผล

    โครงการ 2B-KMUTT เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ม. 4 , ม.5 , ปวช.1 และ ปวช.2 ได้เข้ามาทำวิจัยในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมความเป็นนักคิดค้นให้กับยุวชนในการเตรียมความพร้อมและสั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย รวมไปถึงได้เข้ามาเรียนรู้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ อย่างใกล้ชิด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อคัดสรรนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและสั่งสมประสบการณ์การทำวิจัย การปั้นประดิษฐ์ การออกแบบและนวัตกรรมในระหว่างปิดภาคเรียน
  4. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักออกแบบและนวัตกรรม
  5. เพื่อสร้างนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักออกแบบ และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพให้กับมหาวิทยาลัย ฯ และประเทศชาติ

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

  • 01/07/2556 - 31/10/2556

ปฏิทินโครงการ

วิธีการรับสมัคร

เข้าสู่ระบบรับสมัคร

หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครและตรวจสอบสถานะการสมัครผ่านทาง 2B-KMUTT Member Room ผู้สมัครสามารถ Login โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนและ Password ที่ได้รับ หลังจากกรอกใบสมัคร