รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557

คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กําหนดใหม่การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์
โครงการปกติ โครงการพิเศษ และโควตา โดยสอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

ในสาขาวิชาการออกแบบภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประยุกตศิลปศึกษา  เครื่องเคลอบดินเผา  และออกแบบเครื่องประดับ ดังนั้น คณะมัณฑนศิลป์

เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม ถึง 20 กันยายน2556