เปิดรับสมัครแล้ว โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

ปฏิทินการดำเนินการ

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)
วันที่ 15 กรกฎาคม - วันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น.
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ 4 ตุลาคม 2556
3
สอบข้อเขียน
วันที่ 24 ตุลาคม 2556
4
สอบสัมภาษณ์
วันที่ 25 ตุลาคม 2556
5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
6
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
วันที่ 8 - 22 พฤศจิกายน 2556
7
สละสิทธิ์การเข้าศึกษาเพื่อสอบคัดเลือก
ADMISSIONS
วันที่ 20 มกราคม - วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ถูกตัดสิทธิ์ ADMISSIONS

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์