รับตรงทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557

การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557   (กลุ่มที่ 1) 1. กำหนดการรับสมัครและการสอบ เปิดรับสมัครทาง Internet website : http://pharm.kku.ac.th วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 การชำระเงิน ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง...
การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557   (กลุ่มที่ 1)

1. กำหนดการรับสมัครและการสอบ

เปิดรับสมัครทาง Internet website :http://pharm.kku.ac.th
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556

การชำระเงิน ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556

คุณสมบัติ รับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
การคัดเลือก :  โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
คัดเลือกโดยการสอบ 6 รายวิชา  ได้แก่ สามัญ1 (ภาษาไทย+สังคมศึกษา),คณิตศาสตร์, อังกฤษ, เคมี, ฟิสิกส์ และ ชีววิทยา  รับจำนวน 30 คน
โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
คัดเลือกโดยการสอบ 6 รายวิชา  ได้แก่ สามัญ1 (ภาษาไทย+สังคมศึกษา), คณิตศาสตร์, อังกฤษ, เคมี, ฟิสิกส์ และ ชีววิทยา  และสอบวิชา Competency Test ได้แก่ grammar, reading comprehension, listening และ Writing  รับจำนวน 25 คน
หมายเหตุ *   ในวันสัมภาษณ์ ผู้เข้าสัมภาษณ์ทุกคน จะได้ลงชื่อสละสิทธิ์ Admission ล่วงหน้า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เฉพาะผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษา
** ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ อาจต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเรียน ตามที่คณะฯ กำหนด

2.  วิธีการสมัครโครงการพิเศษ กลุ่ม 1

2.1 สมัครผ่าน Internet โดยเข้าไปที่ website : http://pharm.kku.ac.th ผู้สมัครต้องอ่านคุณสมบัติการสมัครแต่ละโครงการให้เข้าใจและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มและตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดตกลง การเพิ่มหรือลดโครงการหลังกดตกลงแล้วจะกระทำมิได้  ยกเว้นจะสมัครใหม่โดยต้องชำระค่าสมัครที่ได้ทำการสมัครไปแล้วเสียก่อน แล้วจึงค่อยทำการสมัครใหม่และชำระค่าสมัครใหม่ภายในวันและวิธีการที่กำหนดในข้อ 2.3
สำหรับกรณีที่นักเรียนกรอกข้อมูลผิด ที่ไม่เกี่ยวกับการเพิ่มหรือลดโครงการ นักเรียนไม่ต้องทำการสมัครใหม่
2.2 ผู้สมัครจะได้รับ
2.2.1   เอกสารแบบฟอร์ม ใบชำระเงินค่าสมัครกลุ่ม 1 เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร          กรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์  และ ธนาคารกสิกรไทย  ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2556
2.2.2 แบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ระบุในใบสมัครทั้งหมด  จะต้องส่งไปยังคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 โดยดูตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
2.3 หากผู้สมัครต้องการเพิ่มหรือลดโครงการ  จะต้องชำระเงินค่าสมัครที่ได้ทำการสมัครไปแล้วเสียก่อน  จึงค่อยทำการสมัครใหม่ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 และชำระเงินใหม่ ภายในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556  โดยข้อมูลการสมัครก่อนหน้านั้นจะถูกยกเลิก และต้องทำการสมัครใหม่ให้เสร็จภายในวันที่กำหนด โดยทางคณะเภสัชศาสตร์จะยึดข้อมูลการสมัครครั้งหลังสุด ที่มีการชำระเงิน (สมัคร  1 โครงการ เป็นเงิน 700 บาท ,สมัคร 2 โครงการ เป็นเงิน 1,200 บาท) ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นข้อมูลในการประมวลผล
ตัวอย่างเช่น :
นาย ข. สมัครครั้งแรก คือโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต แต่เปลี่ยนใจ อยากสมัครโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ เพิ่มอีก 1 โครงการ  นาย ข. ต้องไปชำระเงินค่าสมัครครั้งแรก เป็นเงิน 700 บาทเสียก่อน  แล้วจึงทำการสมัครใหม่ 2 โครงการ คือ โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และ โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ และชำระเงินค่าสมัครครั้งใหม่ เป็นเงิน 1,200 บาท  จึงจะถือว่าการสมัครครั้งใหม่สมบูรณ์

3.  เอกสารประกอบใบสมัคร ซึ่งผู้สมัครต้องส่งกลับมายังที่อยู่ข้อ 3.6

3.1  เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าจอ พร้อมลายเซ็นผู้สมัครและลงวันที่
3.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
3.3  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดใบสมัคร 1 รูป และ แนบเพื่อติดบัตรติดโต๊ะสอบ 1 รูป โดยบัตรติดโต๊ะสอบ จะไม่ส่งคืนให้ทางผู้สมัคร)
3.4 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรอง(ฉบับจริง)จากทางโรงเรียน ที่แสดงว่าผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6  ปีการศึกษา 2556
3.5   สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
3.6   สถานที่ส่งเอกสาร
หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ (เอกสารสมัครสอบโครงการพิเศษ)
สำนักงานคณบดี  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40002

3.7 กำหนดส่งเอกสารทั้งหมด ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 โดยถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนและส่งเอกสารครบถ้วนภายในกำหนดเวลาข้างต้น

4. การชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร
4.1 นำเอกสารการชำระเงิน(แบบฟอร์มใบชำระเงิน) ไปชำระเงินที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารจะเก็บเอกสารท่อนล่าง และมอบเอกสารท่อนบนคืนให้ผู้สมัครไว้เป็นหลักฐาน

ค่าสมัครสอบจำนวน 1 โครงการ

700  บาท

ค่าสมัครสอบจำนวน 2 โครงการ

1,200  บาท

4.2  คณะเภสัชศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและเลขประจำตัว เฉพาะผู้ที่ได้รับยืนยัน  การชำระเงินจากธนาคารและได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว
4.3 คณะเภสัชศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัคร  ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

5.  การเข้าสอบ

ให้ผู้สมัครใช้หลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน แสดงแก่อนุกรรมการคุมสอบในวันที่เข้าสอบ

6.  เงื่อนไขในการสมัคร

1.  หากปรากฏว่า ผู้สมัครที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้ ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะไม่รับเข้าศึกษา
2. หากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครคนใด  มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
3.  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ใคร่ขอชี้แจงว่า  การสอบคัดเลือกได้ให้โอกาสแก่ผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน    หากมีผู้แอบอ้างเรียกร้องเงินทองหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้  ขอได้โปรดอย่าให้ความร่วมมือ  เนื่องจากเป็นการกระทำและแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้แอบอ้างเท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ  สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 0-4320-2378, 0-4320-3479
e-mail : ancnak@kku.ac.th , pvasana@kku.ac.th

โปสเตอร์รับสมัครโครงการพิเศษเภสัช ปี 57
(คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่)  Download : ในรูปแบบไฟล์ PDF