เปิดระเบียบการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ประถม-มัธยม ชิงทุนสสค.


UploadImage


ระเบียบการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ  ปี 2556: เรียนรู้สู่อาเซียนทุนการศึกษาสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.)


กำหนดการรับสมัคร 
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

Download ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่
http://www.romchatra.com
www.QLF.o.th และ http://www.samsenwit.ac.th 

สอบถามข้อมูลได้ที่  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  เลขที่  132/11 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท รหัสไปรษณีย์ 10400กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-279-2429,02-279-1992,02-279-7124 ต่อ138 (คุณวาสนา เลิศขามป้อม คุณสลิลทิพย์ อุสมา)
การส่งใบสมัคร
ส่งใบสมัครได้ไม่เกินวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1. สมัครทางE-mail ได้ที่ vijakarnss@hotmail.com          
2. สมัครทางโทรสารหมายเลข 02-278-2997
3. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (อาเซียนเพชรยอดมงกุฎ)  เลขที่132/11 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท รหัสไปรษณีย์ 10400

หลักเกณฑ์การแข่งขัน
1. การแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ  เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล
2. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
3. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดังนี้
           3.1 รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) ให้สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนส่งเข้าแข่งขันระดับชั้นละไม่เกิน 5 คน
         3.2 รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) นักเรียนจากรอบคัดเลือกเพชร(รอบที่1) ทำแบบทดสอบวัดความรู้ความสามารถเรื่องอาเซียน โดยคณะกรรมการตัดสินจะจัดลำดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 - 10 ของแต่ละระดับจะได้เข้าไปแข่งขันในรอบเพชรยอดมงกุฎ(รอบที่3)ต่อไป ลำดับรองลงมา 11-50 ได้รับรางวัลชมเชยทุนการศึกษา 1,000 บาท ลำดับที่ 51-100 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ทุนการศึกษา 500 บาท
           3.3 รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักเรียนที่ได้ลำดับที่ 1 - 10 ในแต่ละระดับชั้นต้องแสดงความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอาเซียน โดยการทำแบบทดสอบทั้งปรนัยและอัตนัยตามที่คณะกรรมการกำหนดไว้ คณะกรรมการตัดสินจะจัดลำดับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับเพื่อรับทุนการศึกษา โดยรางวัลชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท   และที่เหลือรับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา 2,000  บาท
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
     1.แข่งขันต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นที่สมัครแข่งขันคือ เป็นนักเรียน       ที่กำลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    4 – 6 ในปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ
     2.ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษา และมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง โดยแต่ละสถานศึกษาสามารถเสนอชื่อได้ระดับชั้นละไม่เกิน 5 คน
ขอบเขตเนื้อหาของแบบทดสอบความรู้ความสามารถอาเซียนยอดมงกุฎ 
             1. ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยในอาเซียน
             2. ประวัติความเป็นมาของสมาคมอาเซียน โครงสร้างของประชาคมอาเซียน และความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประชาคมโลก
              3. การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
              4. ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียนต่อไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน
รางวัลทุนการศึกษาแต่ละระดับชั้น ดังนี้
     รางวัลชนะเลิศ                      จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1       จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา  7,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2       จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา  5,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร
     รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ   จำนวน 7 รางวัล ทุนการศึกษา  2,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร
     รางวัลชมเชย                           จำนวน 40 รางวัล ทุนการศึกษา  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     รางวัลผ่านเกณฑ์                      จำนวน 50 รางวัล ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ         นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก เกียรติบัตร และหนังสือที่ระลึก

วัน เวลาและสถานที่แข่งขัน
            กำหนดการแข่งขัน  ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 255
            วันที่  27 กรกฎาคม 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
   รอบเจียระไนเพชร เวลา 09.00 – 10.30 น.
                   รอบเพชรยอดมงกุฎ เวลา 13.30 – 15.30 น.
             วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6     
                   รอบเจียระไนเพชร เวลา 09.00 – 10.30 น.
                   รอบเพชรยอดมงกุฎ เวลา 13.30 – 15.30 น.

สถานที่การแข่งขัน  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
            โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 132/11 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท รหัสไปรษณีย์ 10400
                                       
ข้อมูลที่พักใกล้เคียงกับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
1.โรงแรมแกรน ทาวเวอร์อิน  โทรศัพท์ 02-681-6688 (ราคา 1,453-1,631 บาท)
2.โรงแรมกานต์มณี พาเลซ โทรศัพท์ 02-618-6977 (ราคา 1,230-4,220 บาท)
3.โรงแรมมิโด  โทรศัพท์  02-279-4560-66 (ราคา 1,400-3,600 บาท)
4.โรงแรมอลิซาเบธ  โทรศัพท์ 02-271-4151,02-271-4188-9 (ราคา 1,200-3500 บาท)
5.โรงแรมเสนาเพลส โทรศัพท์ 02-271-4410,02-271-4424-8 (ราคา 920-1,840 บาท)

ระเบียบการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ  ปี 2556 : เรียนรู้สู่อาเซียน  ดาวน์โหลด
ใบสมัครการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ  ปี 2556 ดาวน์โหลด