มศว จัดประกวดแผนธุรกิจแนวใหม่SWU SE Contest ชิงทุนกว่า5แสนบาท

UploadImage

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดการประกวดแผนธุรกิจแนวใหม่SWU SE Contest ชิงทุนการสนับสนุนรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท
 
กำหนดการ
 
1.  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
 
2. ชี้แจงโจทย์ / รายละเอียด โดย ดร.มีชัย วีระไวทยะ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ฟรี
 
3. กำหนดส่งผลงาน วันที่ 27 กันยายน 2556
 
โดยสามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://soc.swu.ac.th
 
 
คุณสมบัติผู้ส่งแผนธุรกิจเพื่อสังคม
 
1. นักเรียนของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจในการทำธุรกิจเพื่อสังคม
 
2. นิสิต นักศึกษา ในคณะต่างๆ ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สนใจในการทำธุรกิจเพื่อสังคม
 
3. ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม เช่น มูลนิธิ โครงการธุรกิจเพื่อสังคมต่างๆ เป็นต้น
 
4. บุคคลทั่วไปที่สนใจในการทำธุรกิจเพื่อสังคม
 
เงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัคร
 
1. สมัครเป็นทีมๆละ 3-5 คน
 
2. สำหรับผู้สมัครจากสถาบันการศึกษาทุกทีมต้องมีผู้อำนวยการโรงเรียน และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรองจำนวน 1 คน
 
3. สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมทุกทีม ต้องมีผู้มีอำนาจลงนามของธุรกิจ และหนังสือรับรองการประกอบการ
 
4. สำหรับบุคคลทั่วไป ไม่ต้องมีคนรับรอง ในการยื่นประกวดแผน แต่ถ้าได้รับการคัดเลือกให้ทำแผนธุรกิจเพื่อสังคมจะต้องมีผู้รับรอง อาทิ โดยผู้ใหญ่บ้าน / กำนัน / ผู้อำนวยการเขต
 
5. กรรมการตัดสินผล ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวด หรือเป็นที่ปรึกษาของโครงการ
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่
 
คุณกมลทิพย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 6
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15501 หรือ 02-1691018 ในวันและเวลาราชการ
โทรสาร. 02-1691015