ASEAN Leaders Fostering Program มอบ20ทุนไปเรียนที่เกาหลีใต้


UploadImageThe ASEAN University Network (AUN) and Daejeon University (DU) ประเทศเกาหลี ได้ดำเนินโครงการ ASEAN Leaders Fostering Program 2013/2014 เพื่อให้ทุนศึกษา
 
โดยมอบทุนให้ในระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน สำหรับนักศึกษาจากประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม 


รวมทั้งมอบ 10 ทุน สำหรับนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ และไทย
 
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ไปศึกษาในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ DU ระยะเวลา 1 ปี

ในสาขา Information and Communication Technology, Social Sciences and Humanities

โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าอาหาร ที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 300 เหรียญสหรัฐ

นักศึกษาที่ได้รับทุน จะไดรับโอกาสให้ฝึกงาน ณ องค์กรชั้นนำของประเทศเกาหลี ระยะเวลา 2 เดือน

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

ให้จัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งไปยัง AUN Secretariat และ DU
ภายในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: event-130612100624.pdf