ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นให้ไปเรียนสายอาชีพ ปิดรับ 20 มิ.ย.นี้


UploadImage

ทุนของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557 จำนวน 2 หลักสูตร ยังเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน นี้เท่านั้น !!

ทุนที่เปิดรับ


 1. หลักสูตร College of Technology Students เพื่อ ศึกษาต่อระดับวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 ปี โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2557 (เรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาพื้นฐาน 1 ปี และเรียนวิชาตามสาขาที่เลือก 3 ปี) ผู้ได้รับทุนนี้อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - มีอายุอย่างน้อย 17 ปี และไม่เกิน 21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2557)
 - คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.00 ขึ้นไป
 - กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2557)
 2. หลักสูตร Specialized Training College Students เพื่อ ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ ระยะเวลาศึกษา 3 ปี โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2557 (เรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาพื้นฐาน 1 ปี และเรียนวิชาตามสาขาที่เลือกอีก 2 ปี) ผู้ที่ได้รับทุนนี้ อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - มีอายุอย่างน้อย 17 ปี และไม่เกิน 21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2557)
 - คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.00 ขึ้นไป
 - กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2557)
 กำหนดการรับสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 

ส่งไปที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. (
http://www.bic.moe.go.th)

หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 111 หรือ 113
การสอบข้อเขียน (ภาษาอังกฤษ) ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 – 15.00 น.

หลักสูตรที่ 1 College of Technology Students วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์หรือเคมี และภาษาญี่ปุ่น (ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้สมัคร)

หลักสูตรที่ 2 Specialized Training College Students วิชา ที่สอบได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาญี่ปุ่น (ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้สมัคร)

สถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลังทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ( http://www> .th.emb-japan.go.jp) และเว็บไซต์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. (http://www.bic.moe.go.th)

 ประกาศผลการสอบข้อเขียน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเว็บไซต์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
การสอบสัมภาษณ์ ผู้สอบผ่านข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ ส่วนผลการพิจารณาคัดเลือกครั้งสุดท้ายจะตัดสินโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ภายในเดือนมกราคม 2557