ระเบียบการ รับตรง แพทยศาสตร์,ทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น 56


ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง   การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการผู้มีึความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ (MDX)

คลิกที่นี่  
************************************************************************************************

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง   การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02)

คลิกที่นี่  
************************************************************************************************
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง   การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการผู้มีึความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX)

คลิกที่นี่