สนง.สถิติแห่งชาติ สำรวจว่างงานเม.ย.56 จบป.ตรียังตกงานกว่า1แสนคน

UploadImage

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจการว่างงานเดือนเมษายน 2556 ภาคใต้มีอัตราการว่างงานสูงสุด ส่วนผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นผู้ที่ตกงานมากสุดถึง 1 แสน 1 หมื่น 6 พันคน
 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนเมษายน 2556 ว่า มีผู้ว่างงานเดือนเมษายน 3 แสน 4 หมื่น 7 พันคน เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2556 7 หมื่น 7 พันคน

ระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้ว่างงานเดือนเมษายน ระดับอุดมศึกษามากสุด 1 แสน 1 หมื่น 6 พันคนรองลงมาประถมศึกษาประมาณ 7 หมื่นคน มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และต่ำกว่าประถมศึกษา และผู้ไม่มีการศึกษา

ส่วนการว่างงานเป็นรายภาค ภาคใต้สูงสุดร้อยละ 1.3 รองลงมาภาคกลางร้อยละ 1.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.9 กรุงเทพมหานครร้อยละ 0.8 และภาคเหนือร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2555 การว่างงานทั่วประเทศลดลง และเมื่อพิจารณาเป็นรายภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่างงานลดลง ส่วนกรุงเทพมหานคร อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคกลางและภาคใต้ สำหรับภาคเหนืออัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลง