รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2557UploadImage
รับตรงทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประจำปีการศึกษา 2557

จำนวนการรับ
สำนักวิชา/หลักสูตรจำนวนรับGPAX
4-6
ภาคเรียน
เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน
หน่วยกิต
กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
จำนวน
หน่วยกิต
กลุ่ม
คณิตศาสตร์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
·  วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ302.75≥ 15≥ 8
รวม30   
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
·  ภาษาอังกฤษ402.50--
·  ภาษาจีน702.00--
·  อาเซียนศึกษา302.50--
·  รัฐศาสตร์302.50--
·  ไทยศึกษาบูรณาการ402.00--
รวม210   
สำนักวิชาการจัดการ
·  บัญชี803.00-≥ 10
·  บริหารธุรกิจ1602.50-≥ 8
·  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว702.50--
·  เศรษฐศาสตร์702.75-≥ 10
รวม380   
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
·  นิเทศศาสตร์802.00--
·  เทคโนโลยีสารสนเทศ702.15≥ 15 หรือ ≥ 8
·  การจัดการสารสนเทศดิจิทัล502.00--
·  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น602.00--
·  วิศวกรรมซอฟแวร์502.50≥ 15 หรือ ≥ 8
รวม310   
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
·  เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)252.00≥ 15≥ 8
·  เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)252.00≥ 15≥ 8
·  เกษตรศาสตร์ (ประมง)252.00≥ 15≥ 8
·  อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)252.00≥ 15≥ 8
·  อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)252.00≥ 15≥ 8
รวม125   
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
·  วิศวกรรมโยธา302.40≥ 15≥ 8
·  วิศวกรรมไฟฟ้า302.40≥ 15≥ 8
·  วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ302.40≥ 15≥ 8
·  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม302.40≥ 15≥ 8
·  วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ไม้)302.40≥ 15≥ 8
·  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์302.40≥ 15≥ 8
·  เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง302.40≥ 15≥ 8
รวม210   
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
·  เทคนิคการแพทย์303.00≥ 15≥ 8
·  อนามัยสิ่งแวดล้อม303.00≥ 15≥ 8
·  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย303.00≥ 15≥ 8
·  กายภาพบำบัด303.00≥ 15≥ 8
รวม120   
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
·  พยาบาลศาสตร์303.00≥ 15≥ 8
รวม30   
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
·  สถาปัตยกรรม302.50≥ 15 หรือ ≥ 8
·  การออกแบบอุตสาหกรรม302.00--
รวม60   


คุณสมบัติ
- ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ
- สำหรับผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จะมีผลการเรียน (GPAX) ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

- หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม จะจัดสอบสัมภาษณ์ พร้อมแสดงแฟ้มผลงานทางศิลปะ สอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม หรือการออกแบบอุตสาหกรรม และทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ในวันสอบสัมภาษณ์

กำหนดการ
การดำเนินการวัน เดือน ปี
วันเริ่ม
รับสมัคร
วันสุดท้าย
ในการสมัคร
ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์
และยืนยันสิทธิ์
รอบที่ 11 กรกฎาคม 255613 สิงหาคม 255616 สิงหาคม 255620-22 สิงหาคม 2556
รอบที่ 214 สิงหาคม 25568 ตุลาคม 255611 ตุลาคม 255615-17 ตุลาคม 2556
รอบที่ 39 ตุลาคม 25569 ธันวาคม 255613 ธันวาคม 255617-19 ธันวาคม 2556
รอบที่ 410 ธันวาคม 255611 มีนาคม 255714 มีนาคม 255718-20 มีนาคม 2557
รอบที่ 512 มีนาคม 255713 พฤษภาคม 255716 พฤษภาคม 255720-22 พฤษภาคม 2557
รอบที่ 614 พฤษภาคม 25572 กรกฎาคม 25574 กรกฎาคม 25577, 9 กรกฎาคม 2557


ที่มา : http://entry.wu.ac.th/detail.asp


เอกสารประกอบข่าว :