รับตรง วิทยาลัยดุสิตธานี ปีการศึกษา 2557

logo_dtc
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)

            ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ที่มีผลการเรียนดี  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยดุสิตธานี ประเภทโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2557 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. สาขาที่เปิดรับสมัคร

1.1   หลักสูตรภาคภาษาไทย คณะอุตสาหกรรมบริการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสปา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์
1.2   International  Program, Faculty of Hospitality Industry
 • Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Resort Management
(with the  academic certification of Ecole hôtelière de Lausanne)
 • Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Restaurant
               Management (A Joint Degree Program between Le Cordon Bleu and Dusit Thani College)
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1   กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ปีการศึกษา 2556  (ทุกแผนการ               เรียนสามารถสมัครเรียนได้ทุกสาขาวิชา)
2.2   มีความประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ
2.3   ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เกณฑ์การพิจารณา
3.1   พิจารณาจากผลการเรียน
รายการ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
(1) ผลการเรียน 4 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคปลาย หรือ ปวช.1 – ปวช.2) คะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 3.00
ใช้ GPAX 4
ภาคเรียน
 
(2) ผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคต้น หรือ ปวช.1 – ปวช.3 ภาคต้น) คะแนนเฉลี่ยสะสมต้องไม่ต่ำกว่า 3.00
 
ใช้ GPAX 5
ภาคเรียน
3.2   ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรภาคภาษาไทย (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)
 1. ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน  ให้สอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว  กำหนดสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 สำหรับครั้งที่ 1 และวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 สำหรับครั้งที่ 2
 2. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไปจึงจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน  หากคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และ วิชาภาษาอังกฤษแต่ละวิชาต่ำกว่า 3.00 จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน
3.3   ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)
 1. ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 จึงจะมีสิทธิ์สมัครตามโครงการนี้
 2. ผู้สมัครทุกคนต้องสอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และ สอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  กำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 สำหรับครั้งที่ 1 และวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 สำหรับครั้งที่ 2
4. กำหนดการและวิธีการสมัคร
รายการ
ครั้งที่ 1
(GPAX 4 ภาคเรียน)
ครั้งที่ 2
(GPAX 5 ภาคเรียน)
(1) รับสมัคร
12 มิ.ย.- 18 ต.ค. 2556
19 ต.ค. 2556- 10 ม.ค. 2557
(2) สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
19 ต.ค. 2556
11 ม.ค. 2557
(3) ประกาศผลสอบ
22 ต.ค. 2556
15 ม.ค. 2557
(4) รายงานตัว / ลงทะเบียน
24 ต.ค. 2556
17 ม.ค.  2557
4.1   สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมชำระเงินค่าสมัคร
4.2   สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งไปรษณีย์เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 5 พร้อมหลักฐานการชำระค่าสมัคร วิทยาลัยดุสิตธานีภายในวันกำหนด มายัง                                                                    

4.3   นักเรียนผู้สมัครทางไปรษณีย์ สามารถชำระเงินโดยโอนค่าสมัครจำนวน 500 บาท ผ่านทางธนาคาร ซึ่งสามารถเลือกธนาคารได้ ดังนี้
ชื่อบัญชี
ธนาคาร
สาขา
ประเภทบัญชี
เลขที่บัญชี
วิทยาลัยดุสิตธานี
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนพัฒนาการ
บัญชีสะสมทรัพย์
198-0-85294-9
 
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาซีคอนสแควร์
บัญชีออมทรัพย์
095-2-48283-1
5. เอกสารประกอบการสมัคร
5.1   ใบสมัครของวิทยาลัย   (Download ได้ที่  ดาวโหลดใบสมัคร )
5.2   สำเนาใบรายงานผลการเรียน    จำนวน 2 ฉบับ
5.3   สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ
5.4   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารทั้ง 2 ด้าน) จำนวน 1 ฉบับ
5.5   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5.6   ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของวิทยาลัย Download ได้ที่ แบบฟอร์มสำหรับดาวโหลด )
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วิทยาลัยดุสิตธานีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่  ข่าวการรับสมัครและประกาศผล
7. การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน) จะต้องมารายงานตัวเพื่อเป็นนักศึกษา ที่แผนกทะเบียนตามกำหนดการ  หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ วันที่  1  เมษายน  2556
(นางวีรา  พาสพัฒนพาณิชย์)
อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี