เปิดรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2557 รับสมัคร 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

เปิดรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2557 รับสมัครตั้งแต่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป


ตัวอย่างระเบียบการปีก่อน จ้า หลักสูตรปริญญาตรี โครงการปกติ
       1. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. (New)
              -เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่
       2. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. (New)
       3. โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถ พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
              -ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2556 
              -ประกาศทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 
              -ใบสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2556
       4. โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
              -ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2556
              -หนังสือรับรองการทำกิจกรรม
              -เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่