รับตรง โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ม.เกษตร 56UploadImage


โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2556


คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขา
ที่มีคะแนนสอบวัดความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (O-NET, GAT/PAT)
และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

กำหนดการ
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร 17-18 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ท 19 พฤษภาคม 2556
สอบสัมภาษณ์/ชำระเงิน วันที่ 20พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 21 พฤษภาคม 2556

วิธีการคัดเลือก
พิจารณาจากคะแนนสอบวัดความรู้ของสำนักงานคณะกรรมกการอุดมศึกษา
และวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยใช้คะแนนสอบ O-NET, GAT/PAT ในรายวิชาดังต่อไปนี้    


ผลคะแนนสอบ  GAT
รหัสวิชาชื่อวิชา
85ความถนัดทั่วไป

คะแนนสอบ PAT
รหัสวิชา                   รายวิชา
71                     ความถนัดทางคณิตศาสตร์
77                     ความถนัดทางฝรั่งเศส
78                     ความถนัดทางเยอรมัน
79                     ความถนัดทางญี่ปุ่น
80                     ความถนัดทางจีน
82                     ความถนัดทางบาลี
*** เลือก 1 วิชาจากรหัสวิชาดังกล่าว

ผลคะแนนสอบ O-NET  
รหัสวิชา      ชื่อวิชา       
01           ภาษาไทย       
02          สังคมศึกษา       
03         ภาษาอังกฤษ       
04         คณิตศาสตร์       
05         วิทยาศาสตร์   

ใบสมัคร ชุดละ 100 บาท
ค่าสมัคร 300 บาท

      


ที่มา : http://art-political.soc.ku.ac.th/exam/index.html