รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่สาร ม.ศิลปากร 2556
UploadImage

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
สาขาเทคโนโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
รับจำนวน 50 คน
สาขานิเทศศาสตร์ รับจำนวน 80 คน

กำหนดการ
สมัครได้ระหว่างวันที่ 17-22 พฤษภาคม 2556 ตลอด 24 ชม.
ปิดรับสมัครเวลา 18.00 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ภายใน 18.00 น. ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.00 น.
สอบสัมภาษณ์และประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง วันที่ 26 พฤษภาคม 2556

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) มีค่าน้ำหนักร้อยละ 20
ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ร้อยละ 10-50 ตามเงื่อนไขในแต่ละสาขา
ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ร้อยละ 0-20 ตามเงื่อนไขในแต่สาขา
ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อม และความเหมาะสมก่อนรับเข้าศึกษา ไม่คิดค่าน้ำหนักคะแนน


ที่มา : http://www.ict.su.ac.th/th/special/direct-admission2013/#