รับตรงภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ 56 รอบสุดท้ายภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการภาคพิเศษ  โดยมีกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนคือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ และกลุ่มสาขาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่มและการจัดการสินค้าแฟชั่น

สมัครวันที่ 14-15 พ.ค. 9.30-16.30น. และวันที่ 16 พ.ค. เวลา 9.30-12.00น.
สอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกับวันยื่นใบสมัคร (สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
เอกสารประกอบการสมัคร
- ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้จาก website www.sbai.agro.ku.ac.th และ www.agro.ku.ac.th
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ (ติดใบสมัคร)
- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตั้งแต่ ม.4 – ม.6 (ปพ.1:4)
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ผลการสอบ GAT และ PAT (GAT รหัสวิชา 85, PAT รหัสวิชา 71, PAT2 รหัสวิชา 72) ตัวจริง
- ค่าสมัคร 500 บาท
ประกาศ!! สำหรับค่าลงทะเบียนเรียน ขอรับการสนับสนุนจากทุน กยศ. ได้!!
ติดต่อสอบถาม : 02-5625064 หรือ email: jantip.s@ku.ac.th