รับตรง ภาคพิเศษ เศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร ม.เกษตร 2556


สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ประมาณวันที่ 19 เม.ย. นะคะ โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ของภาควิชาค่ะ
ส่วนการรับสมัครจะเริ่มส่งใบสมัครได้ 7 - 13 พ.ค. 56 (หยุดรับวันศุกร์ที่ 10 พ.ค.) รับจำนวนประมาณ 20 คน
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.5
2.GAT ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 40% (120คะแนน)
3.O-NET ENG(03) ไม่ต่ำกว่า 20% (20คะแนน)
4.PAT 1 ไม่กำหนดขั้นต่ำนะคะ
5.ต้องจบการศึกษาแผนก วิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ
****หากยื่นใบสมัครแล้วไม่ผ่านคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่คืนเงินค่าสมัครนะคะ****
 
 
http://www.facebook.com/Agribusiness   เฟสบุ๊คภาควิชาค่ะ
http://www.agbus.eco.ku.ac.th/    เว็บไซด์ภาควิชาค่ะ