รับตรง หลังแอดมิชชั่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลาดกระบัง 2556 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร แบบรับตรง (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2556 รับสมัคร   20-23  และ  27 พฤษภาคม 2556

สาขาที่เปิดรับได้แก่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 คน
เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม 5 คน
วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 5 คน
ระเบียบการ  http://www2.reg.kmitl.ac.th/