รับตรง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ม.เกษตรศาสตร์ 2556 รอบที่ 2


โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
เปิดรับสมัครรอบที่สอง ระหว่างวันที่ 8-22 พฤษภาคม 2556
โทร 02-561-3474, 02-579-8739

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ http://www.becon.eco.ku.ac.th