เปิดยื่นคำร้อง O-NET GAT/PAT 3-5 เมษายน 2556


ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 และ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2556 และประกาศผลสอบเรียบร้อยแล้วนั้นสทศ. จึงเปิดให้บริการดูกระดาษคำตอบ ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 เมษายน 2556 เวลา 9.00 – 16.30 น.

ค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่อคน 
รายละเอียด  http://www.niets.or.th/images/O-NET-GATPAT.pdf