รับตรง โครงการ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ iPEN-iEE ม.ธรรมศาสตร์ 2556


โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iee) คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2556
รอบที่ 2   มีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้


1. ประเภท A ยื่นคะแนนมาตรฐานเพื่อสอบสัมภาษณ์  โดยมีคะแนนครบทั้ง 2 หมวดวิชา ดังนี้
หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  ยื่นผลคะแนน PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) อย่างน้อย 110 คะแนน
หมวดวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นผลคะแนน PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) อย่างน้อย 120 คะแนน
ประเภทB สอบข้อเขียน
กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนมาตรฐานน้อยกว่าที่กำหนด ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนโดยตรงกับโครงการฯ ประกอบด้วย 2 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์  
หมายเหตุ
1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ 2 วิธี ข้างต้นจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่โครงการฯ กำหนด
2. ให้นำผลคะแนนมาตรฐานที่ใช้ (ฉบับจริง) มาแสดงในวันสมัครหรือวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ
ทางเว็บไซต์ www.ipen.engr.tu.ac.th
11 พฤษภาคม 2556
สอบข้อเขียน
วิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์และวิชาความถนัดทาง
วิศวกรรมศาสตร์(09.00 –11.00 น.)
 14 พฤษภาคม 2556 (เฉพาะกรณี B)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ทางเว็บไซต์ www.ipen.engr.tu.ac.th
15 พฤษภาคม 2556 (ทั้งกรณีA และ B)
สอบสัมภาษณ์(09.00 -12.00 น.)16 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์
www.ipen.engr.tu.ac.th
20 พฤษภาคม 2556
กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา20 พฤษภาคม -  22 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา23 พฤษภาคม 2556
วิธีการสมัคร
1.  สมัครด้วยตนเองที่ “โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ( iPEN- iEE)สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120”  อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท
2.  สมัครทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินเข้าบัญชี  500 บาท (กรณีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) แล้วแนบ หลักฐานการโอนเงินมากับใบสมัคร ส่งมาที่ โครงการ iPEN-iEE    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตอ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120   
3.   สมัครผ่าน เว็บไซต์ http://admission.engr.tu.ac.th/
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ                                                     1,500.00              บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ  ภาคการศึกษาละ                     10,000.00              บาท  
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา ภาคการศึกษาละ          6,000.00              บาท
และค่าบำรุงอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. 0 2564 3001~9  ต่อ   3279, 3250
มือถือ 083-2683217 / 090-6416722