เลขา กพฐ.บอกไม่รู้ผู้ประกอบการขอขึ้นค่าชุดนักเรียน ชี้ผู้ปกครองต้องจัดการเอง


UploadImage


เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ทราบเรื่องที่ผู้ประกอบการผลิตชุดนักเรียนยื่นเรื่องขอปรับเพิ่มราคาจำหน่ายชุดนักเรียน พร้อมระบุ ปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คงปรับเงินอุดหนุนไม่ทัน
 
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีที่อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงพานิช ระบุว่ามีผู้ประกอบการผลิตชุดนักเรียนยื่นเรื่องขอปรับเพิ่มราคาจำหน่ายชุดนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยอ้างเหตุผลกระทบการปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท และตรึงราคามานานหลายปีแล้ว ว่า ขณะนี้ตนเองยังไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวว่าผู้ประกอบการผลิตชุดนักเรียนได้ขอปรับเพิ่มราคาจำหน่ายชุดนักเรียนจำนวนเท่าใด ทั้งนี้ปกติแล้วสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดสรรเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพให้แก่นักเรียน 5 รายการ ประกอบด้วย ค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และค่าเล่าเรียน โดยในส่วนของค่าชุดนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนทางโรงเรียนจะจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อไปจัดซื้อชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ซึ่งในสองส่วนนี้ผู้ปกครองสามารถนำมาถัวเฉลี่ยในการซื้อสิ่งของที่จำเป็นได้
 
นายชินภัทร กล่าวต่อไปว่า ตามหลักเกณฑ์แล้ว สพฐ. จะจัดสรรชุดนักเรียนให้แก่นักเรียนคนละ 2 ชุดต่อปี แบ่งเป็น ระดับก่อนประถมศึกษา 300 บาท ประถมศึกษา 360 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท ส่วนค่าอุปกรณ์การเรียนจะจัดสรรให้นักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง แบ่งเป็น ระดับก่อนประถมศึกษา 100 บาท ประถมศึกษา 150 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท ดังนั้นหากผู้ประกอบการผลิตชุดนักเรียนจะปรับเพิ่มราคาชุดนักเรียนจริง คงต้องแล้วแต่ผู้ปกครองที่จะพิจารณาว่าอะไรที่จำเป็น และจะถัวเฉลี่ยเงินอย่างไร เพราะในปีนี้ สพฐ. คงปรับเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนดี เรียนฟรีฯ ให้ไม่ทัน เนื่องจากขณะนี้ได้จัดสรรเงินอุดหนุนฯ ไปให้โรงเรียนต่าง ๆ แล้ว ซึ่งหากจะมีการปรับเงินอุดหนุนฯ คงต้องเริ่มในปีการศึกษา 2557 ส่วนจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเท่าใดนั้น คงต้องดูรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนว่าผู้ประกอบการผลิตชุดนักเรียนปรับขึ้นเท่าใด

ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์