แก้ไขและ/หรือ เพิ่มเติมข้อมูล ระเบียบการ Admisisons 2556งดรับสมัคร
1493 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
1654 -1661 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ศิลปากร )