ทปอ.ประกาศปฎิทินแอดมิชชั่น ปี 2556 ปีนี้ยอดรับสมัครสูงขึ้น 10,000 คน สาเหตุมหาวิทยาลัยรับตรงไม่ได้ตามเป้า


ทปอ.ประกาศปฎิทินแอดมิชชั่นปี 2556เริ่ม รับสมัคร 11-21 เม.ย.นี้ จำนวน 119,520 คน จาก 91 แห่ง ขณะที่ปีนี้ยอดรับสมัครสูงขึ้น 10,000 คน สาเหตุมหาวิทยาลัยรับตรงไม่ได้ตามเป้า

  วันนี้(2 เม.ย. ) ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)  ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) และนายกสอท. แถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง การรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น ประจำปี 2556 ว่า ในปีการศึกษา 2556 มีสถาบันอุดมศึกษา  91 แห่ง รับจำนวน  119,520 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. 24 แห่ง รับ 59,658 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยราชมงคล (มทร.) 26 แห่ง รับ 20,066 คน สถาบันสมทบ 4 แห่ง รับ 1,726 คน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 37 แห่ง รับ 38,070 คน  โดยรับใน 720 คณะ/สาขาวิชา 3,812 รหัสวิชา
       " ในปีนี้จำนวนรับนักศึกษามากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ 10,000 คน แม้ว่าจำนวนรับที่เพิ่มขึ้นอาจจะสวนทางกับจำนวนนักศึกษาที่น้อยลงก็ตาม  เพราะมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีอิสระที่จะเปิดรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นได้ตลอด   อีกทั้งมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะรับนิสิตนักศึกษาในระบบรับตรงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  ขณะที่มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะขยายการศึกษาของตนเอง โดยเปิดคณะต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จึงต้องเพิ่มจำนวนนักศึกษา" ศ.ดร.สมคิด กล่าว

        ศ.ดร.สมคิด กล่าวต่อไปว่า  สำหรับปฏิทินการแอดมิชชั่นกลาง ปี 2556 มีดังนี้ จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯวันที่ 4-21 เม.ย.56 ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค รับสมัครวันที่ 11-21 เม.ย.56 ทาง www.cuas.or.th ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 11-23 เม.ย.56 ชำระเงินผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร วันที่ 12-26 เม.ย.56 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่  9 พ.ค.56 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 14-16 พ.ค.56 และมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 22 พ.ค.56 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ทั้งนี้หากนักเรียนมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สอท. โทร.0-2354-5150-2 โทรสาร 0-2354-5155-6

        สำหรับ รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับนิสิตนักศึกษามีดังนี้  1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 2,502 คน  2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ 9,415 คน 3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ 1,986 คน 4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 2,619 คน 5.มหาวิทยาลัยทักษิณ 844 คน6.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 826 คน 7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2,210 คน8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 787 คน 9.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3,606 คน 10.มหาวิทยาลัยนครพนม 540 คน 11.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 155 คน12.มหาวิทยาลัยนเรศวร 3,719 คน 13.มหาวิทยาลัยบูรพา 4,358 คน14.มหาวิทยาลัยพะเยา 2,670 คน 15.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2,117 คน 16.มหาวิทยาลัยมหิดล 1,234 คน 17.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5,820 คน 18.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1,345 คน 19.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์1,470 คน20.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1,996 คน 21.มหาวิทยาลัยศิลปากร 2,893 คน  22.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3,498 คน  23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1,118 คน 24. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง1,930 คน 25. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 200 คน 26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 880 คน
27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 930 คน 28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1,249 คน29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 237คน 30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์245คน 31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา965คน 32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย110คน33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ960คน 34. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน731คน35. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี180คน 36. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม915คน37. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ80คน 38. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี1,830คน39. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์800คน40. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา2,711คน41. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร265คน42. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา420คน43. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม685คน44. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต800คน45. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม620คน46. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์227คน47. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์1,195คน48. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต865คน49. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1,586คน50. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์380คน51.มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร40คน52. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ28คน53. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย50คน
          54.สถาบันการพลศึกษา1,608คน55. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ1,580คน56.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี800คน57.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต2,870คน58.มหาวิทยาลัยเกริก2,325คน59.มหาวิทยาลัยคริสเตียน850คน60.มหาวิทยาลัยชินวัตร200คน61. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา400คน62.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร240คน63.มหาวิทยาลัยธนบุรี490คน64.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์800คน65.มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด1,720คน

          66.มหาวิทยาลัยเนชั่น240คน67.มหาวิทยาลัยพายัพ1,435คน68.มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น530คน69.มหาวิทยาลัยภาคกลาง800คน70.มหาวิทยาลัยรังสิต3,840คน71.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต1,020คน72.มหาวิทยาลัยราชธานี610คน73.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล685คน74.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น790คน75.มหาวิทยาลัยศรีปทุม1,110คน76.มหาวิทยาลัยสยาม1,480คน77. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย3,765คน78. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ2,320คน79.มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย880คน80.มหาวิทยาลัยเอเชียน 220 คน 81. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์350คน82.สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น400คน83. วิทยาลัยเชียงราย 320 คน 84.วิทยาลัยดุสิตธานี240คน85.วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์360คน86.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 240 คน 87.วิทยาลัยนครราชสีมา610คน88.วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย810คน89. วิทยาลัยสันตพล1,190คน90.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่1,150คน91.มหาวิทยาลัยตาปี 400 คน