ม.ค.56 มีผู้ว่างงาน321,000 คน จบอุดมศึกษายังตกงานถึง 77,000 คน


UploadImage


สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลสำรวจการว่างงานเดือนมกราคม 2556 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นว่างงานสูงสุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ มีอัตราการว่างงานสูงสุด
 
นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนมกราคม 2556 พบว่า มีผู้ว่างงานทั้งสิ้น 321,000 คน โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสัดส่วนว่างงานมากที่สุด 94,000 คน หรือร้อยละ 1.5 รองลงมาระดับอุดมศึกษา 77,000 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประถมศึกษา และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 พบว่า จำนวนผู้ว่างงานลดลงในระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประมาณ 30,000 คน และเพิ่มขึ้นเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษากว่า 30,000 คน ขณะที่อัตราการว่างงานเป็นรายภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ว่างงานสูงสุด รองลงมาเป็นภาคกลาง กรุงเทพมหานครและภาคเหนือ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับเดือนมกราคม 2555 อัตราการว่างงานทั่วประเทศไม่เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค ภาคใต้มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น ส่วนกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ว่างงานลดลง ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ การว่างงานไม่เปลี่ยนแปลง