โควตา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบัง รอบที่ 2


วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน สาขา วิศวกรรมวัสดุนาโน (วศ.บ.) แบบโควตา รอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2556  จำนวน 25 คน
 
คุณสมบัติ
- กำลังหรือสำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียน วิทย์-คณิตย์คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
- ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรางชนะเลิศอันดับ 1-3 จากการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับมัธยม ครั้งที่ 1-3 หรือ เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านนาโนเทคโนโลยี
 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2556