รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556


ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

เปิดระบบรับสมัครวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ถึง 10 พฤษภาคม 2556