รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( หลักสูตรนานาชาติ) ม.มหิดล 2556 รอบที่ 3


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2556  จำนวน 50  คน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึง 13 พฤษภาคม 2556
รายละเอียด  http://www.ict.mahidol.ac.th/