รับตรง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2556


เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่จะให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคมีบทบาทในการพัฒนาภูมิภาคของตนในด้านต่างๆอันจะเป็นการช่วยขจัดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการปกครองได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างผู้นําและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาและทํางานในถิ่นฐานของตนเอง เพื่อพัฒนาภูมิภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนให้มีความเข้มแข็งต่อไป
 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเห็นควรประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรด้วย วิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2556 โดยรับสมัครนักศึกษาซึ่งมี คุณสมบัติตามระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2556 ทั่วประเทศ
 
จํานวนรับ
สาขาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 60 คน
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 30 คน
สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ํา 20 คน
 
รับสมัคร วันนี้ถึง 30 เมษายน 2556
 
รายละเอียด  http://www.asat.su.ac.th/info/rev_std56.pdf