รับตรง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 2556


ประกาศโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2

----------------------------------------------
ด้วยโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556จำนวน 160 คน โดยมีรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนด ดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับ
1.1    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ  จำนวน  80  คน
1.2    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  จำนวน  80  คน