รับตรง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 2556


ประกาศโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2

----------------------------------------------
ด้วยโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556จำนวน 160 คน โดยมีรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนด ดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับ
1.1    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ  จำนวน  80  คน
1.2    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  จำนวน  80  คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น