รับตรง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ม.ธรรมศาสตร์ 2556 รับสมัคร ถึง 26 เมษายน 2556


โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์  (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท สยามกลการ จำกัด

ที่มา
หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะผลิตวิศวกรยานยนต์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้ก่อตั้ง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สยามกลการ จำกัด ที่จะสนับสนุนงบลงทุนก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ ขนาด 5000 ตารางเมตร ที่ศูนย์พัทยา

นักศึกษาในโครงการนี้จะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุ่มแรกที่จะเข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งจะถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกต่อไป
จุดเด่น
 • โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรจึงตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง
 • โครงการมีคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลป็นผู้สอนหลัก ร่วมกับอาจารย์พิเศษมีความรู้ความสามารถตรงสาขา และมีผู้ช่วยชาญจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มาร่วมให้ความรู้
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับผู้สนับสนุน ลงทุนจัดสร้างอาคารปฏิบัติการ และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน การสอน ที่ทันสมัยซึ่งมีการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ที่นักศึกษาสามารถเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ได้
 • ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้เนื่องจากเนื้อหาที่เรียนครอบคลุมความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลอย่างครบถ้วน  หรือหากจะเลือกทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะมีความรู้ด้านยานยนต์มากกว่าวิศวกรเครื่องกลทั่วไป

หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตร 4 ปี 146หน่วยกิต เนื้อหาประมาณ 75% จะเหมือนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนที่เหลือเป็นการเรียนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมยานยนต์ที่ครอบคลุมภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ ทั้งในด้านการออกแบบ และด้านการผลิต  มีการทำโครงงานหรือ สหกิจศึกษา ในปีสุดท้าย

การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 -2 จะเรียนวิชาพื้นฐานที่ศูนย์รังสิต และย้ายไปที่ศูนย์พัทยาในปีที่ 3 - 4 [
...คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวโหลดร่างหลักสูตร...]
ค่าใช้จ่าย
โครงการนี้เป็นโครงการภาคพิเศษ มีค่าเล่าเรียนหน่วยกิตละ 2,500 บาท คิดเป็นค่าเล่าเรียนประมาณ 75,000 บาทต่อภาคการศึกษา รวมค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปี ประมาณ 600,000 บาท ทั้งนี้ทางบริษัท สยามกลการ จำกัด อยู่ในระหว่างการพิจารณาการเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาและจำนวนทุนการศึกษา ที่จะให้การสนับสนุนในปีการศึกษา 2556

การรับสมัคร
การรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 จะเป็นการรับสมัครตรง จำนวน 72 คน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสายวิทย์-คณิต
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมปลายไม่ต่ำกว่า 2.75/4.00 หรือ ร้อยละ70 (กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา ให้ใช้ผลการศึกษาถึงภาคการศึกษา 1/2555)
  หรือ ส่งคะแนนมาตรฐาน ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ให้ทางโครงการพิจารณา [
  คลิกที่นี่เพื่อดูเกณฑ์คะแนนมาตรฐาน]
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาจะพิจารณาจากผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ และผลการสอบสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 เม.ย. 2556 โดยมีการสอบสัมภาษณ์จำนวน 4 รอบดังนี้
 
รอบที่โครงการฯได้รับใบสมัครภายในประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้าสอบ
สอบสัมภาษณ์ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือก
วันสุดท้ายของการยืนยันการเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม
14 ก.พ. 568 ก.พ. 5612 ก.พ. 5614 ก.พ. 56 21 ก.พ. 56
211 มี.ค. 5615 มี.ค. 5619 มี.ค. 5621 มี.ค. 5628 มี.ค. 56
31 เม.ย. 565 เม.ย. 569 เม.ย. 5611 เม.ย. 5619 เม.ย. 56
4*26 เม.ย. 5630 เม.ย. 567 พ.ค. 568 พ.ค. 5610 พ.ค. 56

หมายเหตุ  * ทางโครงการอาจยกเลิกการรับสมัครรอบที่ 4 หากมีจำนวนนักศึกษารับเข้าในรอบที่ 1 - 3 เกินจำนวนที่สามารถรับได้

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองที่โครงการ TEP-TEPE หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ EMS  [...คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวโหลดใบสมัคร...]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิชาติ ซื่อสัตย์ (662) 564-3001 ถึง 9 ext 3256 อีเมล์ svichart@engr.tu.ac.th