รับตรง ครุศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี ) มรภ.สมเด็จเจ้าพระยา 56 ถึง 30 เมษายน นี้


รับตรง ครุศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 315 คน คณะครุศาสตร์บัณฑิต ใน 10 สาขาวิชา เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายน 2556

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ทุกวันอาทิตย์– วันศุกร์ เว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://edu.bsru.ac.th
โดยยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ คณะครุศาสตร์ อาคาร ๑๒ ชั้น ๑ หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ถึงคณะครุศาสตร์ ๑๐๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ (ไม่รับสมัครทางออนไลน์หากดำเนินการถือเป็นโมฆะ) 
ระเบียบการ  http://edu.bsru.ac.th/edu/PDF/Pakad5Y56r2.pdf