Update รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง 2556 : 3 โครงการ


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 
- โครงการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

   รับสมัคร 20 มีนาคม ถึง วันที่ 17 เมษายน 2556  รายละเอียด
- โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร (โควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)    รับสมัคร 20 มีนาคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2556  รายละเอียด
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)    รับสมัคร 20 มีนาคม ถึง วันที่ 26 เมษายน 2556  รายละเอียด