ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับคณะเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ใน Admissions 2556


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจาก สภาเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 และได้รับการรับรองสถาบันจากอนุกรรมการ การศึกษาสภาเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
จึงพร้อมเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยในปีแรกนี้ รับนักศึกษาผ่านระบบคัดเลือกกลาง(Admissions) จำนวน 25 คน
กำหนดองค์ประกอบและค่าน้ำหนัก ในการรับบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admissions 2556
1.ผลการเรียนเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
GPAX  
20%
2.ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน
O-NET 
30%
3.ผลการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป
GAT
10%
4.ผลการทดสอบวัดความถนัดเฉพาะวิชาชีพ/วิชาการ
PAT 2  
40%
รวม
 
100 %
ค่าเทอมประมาณ 52,000 บาท