ลุ้นประกาศผล O-NET 2555 ม.6 : 25 มีนาคม นี้ !!


    
   ทั้งนี้เนื่องจาก ในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้ผลทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ ONET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 ขณะที่ทางโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนต้องออกใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 : พ) ให้ทันก่อนช่วงกลางเดือนเมษายน

        สทศ. ได้ปรึกษากับทาง สพฐ. ในประเด็นนี้แล้ว จึงเห็นควรให้ 
มีการประกาศผลคะแนน ONET ม.6 เร็วขึ้นกว่ากำหนดเดิม จากวันที่ 10 เมษายน 2556 เป็นประกาศผลใน วันที่ 25 มีนาคม 2556