รับตรง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2556


ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

                   สมัครด้วยตนเอง ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://ednet.kku.ac.th
และสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา ศิลปะและสังคม ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัครสอบคัดเลือก คนละ 500 บาท
                   สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://ednet.kku.ac.th และโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-2-00881-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบพร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงิน มาที่ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 (สมัครสอบสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ) ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 23 เมษายน 2556(คณะศึกษาศาสตร์จะถือตราประทับเป็นสำคัญ และโปรดส่งเอกสารให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ)