ยืนยันสิทธิ์ “เคลียริ่งเฮาส์" Clearinghouse 11- 17 มีนาคม นี้


นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ตนได้รับการคัดเลือก ผ่านทาง Website : www.cuas.or.th วันที่ 11- 17 มีนาคม 2556   โดยให้เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่งหากไม่ดำเนินการใดๆ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย / สถาบัน/กลุ่มสถาบัน ที่ร่วมในระบบเคลียริงเฮาส์ของปีการศึกษา 2556


Q เลือกได้กี่ครั้งเลือกแล้วเปลี่ยนได้ไหม ?
A การยืนยันสิทธ์เปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องไม่เกิน 3 ครั้ง สอทจะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดที่นักเรียนยืนยันสิทธ์
 
Q ถ้าเลือกไปแล้วจะสละสิทธ์ได้ไหม
A สามารถสละสิทธ์ได้ภายในวันที่ 11-17 มีนาคม 2556  
 
Q ถ้าไม่ได้มาเลือกจะเป็นอย่างไร ?
A หากไม่ได้มายืนยันสิทธ์จะถือว่าสละสิทธ์รับตรงผ่านเคลียรื่งเฮ้า
 
Q ถ้ายืนยันสิทธ์รับตรงไปแล้วจะไป Admissions ได้ไหม
A นักเรียนที่ยืนยันสิทธ์จะถูกตัดสิทธ์ Admissions กลาง
 
Q หลังจากยืนยันสิทธ์แล้วต้องทำยังไงต่อ
A หลังจากยืนยันสิทธ์ สอท จะส่งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธ์ไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 21มีนาคม 2555 เพื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของปีการศึกษา 2555 นักเรียนสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสอบติด และเว็บไซต์ของ สอท. ซึ่งนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าศึกษาจะต้องขำระค่าธรรมเนียบการศึกษา และ ดำเนินการอื่นๆ ตามประกาศและ ข้อบังคับของสถาบันแห่งนั้น
 
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โทร 02-3545150 ถึง 2