รับตรง สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ ม.ขอนแก่น 2556สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) โครงการพิเศษ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรับสมัคร 30 คน เปิดรับสมัคร 12 มีนาคม 2556 ถึง 26 เมษายน 2556


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 
2. มีผลสอบภำษำอังกฤษมำตรฐำน ได้แก่ IELTS (5.0 minimum overall band score)  หรือ TOEFL (61 iBT, 500 paper, 177 computer) หรือ TOEIC (650 minimum) หรือ ผ่ำนเกณฑ์การ สอบข้อสอบภาษาอังกฤษของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน้าเว็บไซต์หลัก http://hselearning.kku.ac.th/eng_inter/index_th.php