ค่ายสานฝันฉันจะเป็นพยาบาลเกื้อฯ ครั้งที่ ๑ ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์


โครงการค่ายสานฝันฉันจะเป็นพยาบาลเกื้อฯ ครั้งที่ ๑ “To Kuakarun white camp # 1” จัดขึ้นวันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ ม.ปลาย ที่
สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้ชีวิตของนักศึกษาพยาบาล และน้องๆ จะได้ทราบว่าพี่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๑ - ๔ มีการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง เช่นการเรียนปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ และการเล่าสู่ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง ระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยน้องๆที่สนใจ อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kcn.ac.th