รับตรง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว


โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2556
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้า โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 17 พฤษภาคม 2556


ลักษณะของหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ปี เรียนที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)
การเรียนประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยเน้นการปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมต่างๆตลอดปี
เมื่อผู้เข้าฝึกอบรมผ่านการอบรมแล้ว จะได้รับ “ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์” โดยการรับรองหลักสูตรจาก ทันตแพทยสภา ซึ่งสามารถทำงานในคลินิกทันตกรรมหรือแผนกทันตกรรมของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

ผู้สนใจสมัครได้ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 17 พฤษภาคม 2556
ผู้สมัครอ่านประกาศทางเว็ปไซต์ของคณะทันแพทยศาสตร์ที่ http://dent.swu.ac.th
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ dentassistswu@gmail.com