รับตรง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.ขอนแก่น 2556 
สาขาที่เปิดรับสมัครได้แก่
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวนรับเข้าศึกษา 35 คน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวนรับเข้าศึกษา 30 คน
- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ จํานวนรับเข้าศึกษา 80 คน
 
เปิดรับสมัคร 2 มี.ค. – 26 เม.ย. 2556 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 ในโรงเรียนต่างๆ ที่มีคุณสมบัติครบตามคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
 
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.huso.kku.ac.th/thai/pic/file/law56.pdf