คนเอือม!โกงสอบครูผู้ช่วยทำวงการเสื่อม หมดศรัทธา เป็นตัวอย่างไม่ดีแก่เด็ก


 UploadImage


“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,142 คน ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2556  กรณี “การทุจริตสอบครูผู้ช่วย” ที่เป็นข่าว

พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 81.97  เห็นว่ามีผลกระทบต่อกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มากเพราะครูคือต้นแบบ เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็ก หากครูยังทุจริตอนาคตของเด็กจะเป็นเช่นไร  ร้อยละ 13.95 ตอบว่าค่อนข้างมีผลกระทบ  สะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องในกระบวนการทำงาน  ขาดการควบคุมดูแลที่ดี ทุก ๆ ฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ฯลฯ มีเพียงร้อยละ 2.32 ที่ตอบว่า ไม่ค่อยมีผลกระทบ
 
ส่วนสิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก “กระทรวงศึกษาธิการ” มากที่สุดร้อยละ 56.81 คือ อยากเห็นระบบการศึกษาไทยมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลอดจนผู้เรียน ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน  รองลงไปร้อยละ 25.13 อยากให้เน้นการพัฒนาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ  โดยเฉพาะครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก

 ร้อยละ 18.06  ตอบว่ากระทรวงศึกษาฯจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ใดๆ /ไม่ทุจริต คอร์รัปชั่น  ข่าวที่เกิดขึ้นนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.28 มองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ควรเร่งตรวจสอบและดำเนินการอย่างจริงจัง ทำให้วงการครูเสื่อมเสีย /หมดศรัทธา  ร้อยละ 27.11  ตอบว่าการทุจริตเช่นนี้เกิดขึ้นมานานและมีอยู่ทุกวงการ /แก้ไขได้ยาก  และร้อยละ 20.61 ตอบว่า เป็นความบกพร่องและขาดการควบคุมดูแลที่ดี มีเจ้าหน้าที่รู้เห็นในเรื่องนี้