มจพ.แจ้งผู้ผ่านสอบตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาได้11 - 17 มีนาคมนี้


UploadImage


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT หรือ โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา ผ่านเคลียริงเฮาส์
 
 
- พิมพ์ใบแจ้งรหัสผ่าน (วันนี้ - 17 มีนาคม 2556)
 
- การดำเนินการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบรับตรง
ผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse) (ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาได้ระหว่างวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2556)

การดำเนินการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)
 
ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse) กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse) ดังนี้

 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่ www.cuas.or.th โดยเข้าสู่หน้าหลัก Clearinghouse กรอกเลขประำจำตัวประชาชน และรหัสผ่านตามที่ได้รับ 

 ผู้สอบผ่านสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น โดยสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในวันที่ 11-17 มีนาคม 2556 เท่านั้น ระบบจะกำหนดให้ใช้ครั้งสุดท้ายเป็นคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลือก

 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาโครงการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ 

 เมื่อยืนยันสิทธิ์แล้วจะถูกตัดสิทธิ์ในระบบกลาง (Admissions)

การพิมพ์ใบแจ้งรหัสผ่าน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse) ดำเนินการดังนี้
 
1. เข้าสู่ระบบที่  http://www.admission.kmutnb.ac.th/ เพื่อพิมพ์ใบแจ้งรหัสผ่านสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 -17 มีนาคม 2556

2. Login  ตรงช่องที่อยู่ด้านขวามือในหัวข้อ  “พิมพ์รหัสผ่านสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์”

ดูรายละเอียด