รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2556 รอบที่ 2UploadImage

1. ประเภทรับตรง 
    กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2556
         1) สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคาร 31 ชั้น 1  โทรติดต่อ 02-1601351
         2) สมัครด้วยตนเองที่เว็บไซต์ 
www.sisa.ssru.ac.th โดยให้เลือกประเภทรับตรง วิธีการสมัคร ดังนี้ 
             - ศึกษารายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปบัณฑิต โดยวิธีรับตรง, โควตา และ Admission ประจำปีการศึกษา 2556
             - เลือกรายละเอียดสาขาวิชาที่มีสิทธิสมัครก่อนบันทึกข้อมูล
             - บันทึกข้อมูลการสมัครตามสาขาที่มีสิทธิสมัคร และตรวจสอบให้ถูกต้อง
             - พิมพ์แบบฟอร์มการรับชำระเงินและนำไปชำระเงินค่าสมัคร คนละ 500 บาท ณ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคาร 31 ชั้น 1
        3) สมัครผ่านทางอาจารย์แนะแนว พร้อมรวบรวมเอกสารส่งมายังวิทยาลัย
2. ประเภท (โควตา) 
    ผลการเรียนเกรดเฉลี่ยรวมและวิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้ 3.00 ขึ้นไป หรือ มี ความสามารถพิเศษในด้านใดด้านหนึ่งหรือเคยได้รับรางวัลระดับภาคหรือประเทศ สามารถสมัคร ได้ด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย 
3. ประเภท Admission (สกอ.) 
    สามารถสมัคร ได้ผ่านทางช่องทาง Admission สกอ.


ที่มา : www.sisa.ssru.ac.th