รับตรง การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ รอบที่2 2556


ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556(รอบที่ 2) รับสมัคร 1-8 มีนาคม 2556