รับตรง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56


 จำนวนที่รับเข้าศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 20 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.  สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย หรือเทียบเท่าในชั้นปีสุดท้าย
2.  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตั้งแต่ 2.50  ขึ้นไป  และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะ วิชาภาษาไทยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
3.  มีความสามารถทางการฟัง พูด อ่าน หรือเขียน ภาษาไทย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
4.  มีความรู้ และทักษะทางภาษาไทย ด้านหลักภาษา การใช้ภาษา วรรณคดี เหมาะสมแก่ระดับ ม. 6 
5.  มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ โรคติดต่อที่ร้ายแรง ติดยาเสพติดหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
รับสมัคร  ถึงวันพุธที่  10  เมษายน  2556