รับตรง โครงการพิเศษ การสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2556


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2556  จำนวน 30 คน

            สมัครด้วยตนเอง ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://ednet.kku.ac.th และสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา ศิลปะและสังคม ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม -30 เมษายน 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)ค่าสมัครสอบคัดเลือก คนละ 500 บาท
            สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://ednet.kku.ac.th และโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-2-00881-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบพร้อมสำเนาหลักฐานการโอนเงิน มาที่ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 (สมัครสอบสาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ) ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม -23 เมษายน 2555 (คณะศึกษาศาสตร์จะถือตราประทับเป็นสำคัญ และโปรดส่งเอกสารให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ)