รับตรง โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 56


การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  รับสมัคร 18 มีนาคม - 27 มีนาคม 2556

คุณสมบัติผู้สมัคร
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 25ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัคร
- ส่วนสูงของร่างกายไม่น้อยกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด วัดรอบอกเมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 75 ซม
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- สอบผ่านวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (จบ รด.ปี 3) หรือไม่มีภาระทางทหาร
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.railway.co.th/