รับตรง ทุน โครงการบัณฑิตคืนถิ่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ลาดกระบัง 2556


การรับสมัครทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2556   เป็นนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ....................
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ม.6 สายวิทย์
- มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
- เป็นนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง อุทัยธานี ชัยนาท
 
รับสมัคร 25 มีนาคม  ถึง 19 เมษายน 2556